«…ώστε όποιος θέλει, να μπορεί»

14th In.F.o.Ma.T.

Click here to see photos of the festival
 
 July 2nd - 7th 2018
Athens, Greece
 
Tuesday July , 3
 
Timetable Halls Groups Teacher
11.30 - 12.00 Opening meeting of the 14th In.F.o.Ma.T.
12:00 - 15:00 A I David Strnad
'' B II Edward Lewis 
'' E III Mihaela Mihut 
15.00 - 16.00 Lunch Break
16.00 - 19.00 A II Diane Smith Sadak
'' B III Gabriella Zeno
'' E I Adrienne Ferguson
       

Wednesday July, 4
 
imetable Halls Groups Teacher
12:00 - 15:00 A II David Strnad
'' B I John Freeman 
'' E III Evdokimos Tsolakidis
15.00 - 16.00 Lunch Break
16.00 - 19.00 A III Diane Smith Sadak
'' B I Edward Lewis 
'' E II Adrienne Ferguson
       
Thursday July, 5
 
Timetable Halls Groups Teacher
12:00 - 15:00 Α Ι Diane Smith Sadak 
'' Β IIΙ John Freeman 
'' Ε ΙΙ Mihaela Mihut 
15.00 - 16.00 Lunch Break
16.00 - 19.00 Α ΙΙ Evdokimos Tsolakidis
'' Β Ι Gabriella Zeno
'' Ε III Adrienne Ferguson
   Friday July 6
 
Timetable Halls Groups Teacher
12:00 - 15:00 A Ι Evdokimos Tsolakidis
'' B ΙΙΙ Edward Lewis 
'' E ΙI Gabriella Zeno
15.00 - 16.00 Lunch Break
16.00 - 19.00 A ΙΙI David Strnad
'' B ΙΙ John Freeman 
'' E Ι Mihaela Mihut 
       
19.00 - 19.30 Discussion & Conclusion of the 14th IN.F.O.MA.T