«…ώστε όποιος θέλει, να μπορεί»

Χειμερινό τρίμηνο 2024

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ. Για να δείτε το πρόγραμμα του Χειμερινού τριμήνου
 (3 Ιανουαρίου - 26 Μαρτίου 2024) πατήστε εδώ

5 απλά βήματα για να σπουδάσετε στο Θέατρο των Αλλαγών

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής και παρακολούθησης των μαθημάτων πατήστε εδώ 

Hunter Gates
Hunter Gates, based in Alberta, Canada, is a dynamic performance and teaching artist. She is renowned for immersive, boundary-blurring performances exploring identity and social dynamics. Her innovative, student-centered teaching method focuses on physicality, creativity, and a holistic understanding of theatre. Gates serves as a director, producer, clown, and stuntman, collaborating with theatre companies worldwide. Beyond her artistic pursuits, she engages in community-based arts initiatives, fostering inclusivity at all levels and with all topics. Gates, a transformative force in the arts, challenges perceptions and connects diverse communities through her multidisciplinary approach.ACTING

WELCOME TO ITT.
Actors will embark on a fusion journey of Identification, Transferral, and Transformation. Performers will explore how to seamlessly blend personal experiences with essential skills, crafting emotionally authentic and artistically compelling performances. Delve into the heart of acting through transformative exercises, encouraging significant shifts in physical, emotional, and psychological states. By immersing ourselves fully in character, and altering perspectives, behaviors, and expressions, we unlock the potential for performances that resonate deeply with both the actor and the audience. Join us in the exploration of ITT. An integrated approach to crafting performances that are both emotionally authentic and artistically compelling.